Ordliste

Her finner du en liste med ord og uttrykk som kan være nyttig i forbindelse med privatøkonomi. Ordlisten gir deg en kort innføring i de uttrykkene som kan virke vanskelige i møte med for eksempel banker.

Periodisk nedbetaling av gjeld.

Annuitetslån vil si at du betaler inn den samme summen til banken hver måned.

Et avdrag er den delen av terminbeløpet som går til nedbetaling av gjeldssaldo.

Avdragsfrihet betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag på selve lånet. Lånebeløpet vil derfor forbli det samme da kun rentene betales.

Loven som regulerer overføring av eiendom. Også kjent som boligsalgsloven. Denne endres fra 2022. Les mer om dette her.

Avtalegiro er en tjeneste hvor faste betalinger går fra konto til en bestemt mottaker.

Også kalt avtalagiro. Betaling av regelmessige regninger kan trekkes automatisk fra bankkontoen din med autoegiro. Du må selv gi ditt samtykke, enten via en blankett eller digitalt i nettbanken din.

Bankene skal oppgi hva som er deres gjennomsnittlige utlånsrente. Dette er den gjennomsnittlige renten bankens nåværende kunder har, og kan gi et inntrykk av hvilken rente du kan oppnå.

En personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet.

En klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. OBS: Har endret til Finansklagenemnda.

Betalingsanmerkning er en oppføring i et kredittopplysningsregister om at et firma eller en person er registrert med en ubetalt fordring mot seg, og er derfor å anse som en dårlig betaler. Dette kan føre til at det er vanskeligere å få nye lån. Når kravet er oppgjort i sin helhet skal betalingsanmerkningen slettes.
Les mer om betalingsanmerkning her

Bank Identifier Codes, også kjent som SWIFT-koder, brukes av banker for å gjenkjenne hverandre. Koden består av 8 til 11 bokstaver og tall.

Inntekten før skatt er trukket fra. 

Vedkommende som låner/skylder penger. 

Disponibel inntekt er den summen penger du har til råde etter å ha betalt alt av skatter og avgifter, og lagt til ulike trygdeytelser (barnetrygd) e.l. du måtte ha. 

Den effektive renten er den faktiske renten du betaler per år, og sier noe om hva den faktiske kostnaden av boliglån eller andre lån er. Se også nominell rente. 

Egenkapital er pengene man ikke låner av banken, men det man selv har å bidra med til kjøp av bolig. Normalt er kravet til egenkapital minst 15 % av kjøpesummen på boligen. 

Dokument som beviser at du eier aksjer eller grunnfondsbevis. Som obligasjoner, derivater eller aksjer. 

En verdivurdering utføres av en eiendomsmegler. Du får et skriftlig dokument som oppsummerer og fastsetter verdivurdering av eiendommen etter meglers befaring.

En faktura er et dokument som inneholder et betalingskrav fra en part til annen. 

Et gebyr for å motta faktura per post. 

Fastrente betyr at renten blir bundet over en bestemt tidsperiode, som 3, 5 eller 10 år. Rentenivået forøvrig vil ikke påvirke den faste renten i den tidsperioden. 

Finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken. Leter du etter drømmeboligen kan det være lurt å ha. 

Finansieringsforetakene yter, formidler eller stille garanti for kreditt eller medvirker til finansiering på en annen måte. 

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. 

En finansinstitusjon er en økonomisk institusjon som tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid. Brukes som samlebetegnelse på banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper. 

Flytende rente vil si at renten på lånet endrer seg i takt med markedet. Med flytende rente vil terminbeløpet som regel variere fra termin til termin. 

Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Det betyr at du ikke behøver å stille med eiendeler som sikkerhet til banken, for å få innvilget lånet. Denne type lån har ofte en vesentlig høyere rente enn f. eks et boliglån. 

Forfallsdato er den datoen terminbeløpet forfaller til betaling. 

Hvis flere låneinstanser er involvert i samme sikring, eller pant (som en eiendom), må lånene sikres i en rekkefølge. Lånene får da betegnelsene førsteprioritet, andre, osv. 

Gjeld er et generelt begrep, og kan forklares som pengekrav. 

Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor. 

Et gjeldsbrevlån består av et lån hvor du har signert et gjeldsbrev.

Grunnbeløpet i folketrygden forkortes gjerne til G. Pr. mai 2021 er dette beløpet 106 399 kroner. Oppdatert oversikt over dette finner du hos Skattetaten.

Register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag.

Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet.

Hvitvasking er når du prøver å skjule bakgrunnen av kreditt som stammer ifra kriminelle handlinger. hvis man benytter seg av denne kreditten til å kjøpe andre varer eller tjenester så kan man få pengene til å fremstå som lovlige.

International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

Inkasso er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til opprinnelig fordringshaver.

Inkassokrav er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til den opprinnelige fordringshaver.

Bankenes sikringsfond garanterer for att pengene du har satt inn på konto er trygge hvis f.eks banken eller finansinstitusjonen må innstille driften.

Kausjon innebærer at en person garanterer overfor långiver (bank) at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse.

Kausjonisten er den som garanterer overfor långiver (bank) at en annen (låntaker) oppfyller sin forpliktelse.

Kemneren har ansvaret for innfordring av skatt og avgift, arbeidsgiverkontroll og søknader om ettergivelse av skatt.

Den banken/låneinstitusjonen du låner penger av.

Kreditt er penger en bank eller en långiver låner ut til kunden som skal betales tilbake ved et senere tilfelle.

Kredittsjekk er en kontroll av økonomien til en person eller en bedrift for å se om de er kredittverdige til å kunne betjene/betale for kredittkjøp/lån. Man henter ut kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyråer.

Kredittkort er en fleksibel og sikker betalingsmåte med mange fordeler, for eksempel får man ofte med en reiseforsikring dersom man kjøper største delen av reisen sin med kortet. Husk alltid å lese betingelsene nøye, for disse kan variere mye. Dersom du bruker kortet mye bør du se etter et gebyrfritt kredittkort.

Kredittkjøpsloven gjelder når du bruker et kredittkort til å kjøpe en vare eller tjeneste, og beskytter deg blant annet mot svindel.

Også kalt kredittsjekk. En kredittvurdering blir gjort av deg for å fastslå om du har økonomiske forutsetninger til å innfri et lån, og for å kunne beregne hvilke vilkår banker og långiver kan tilby deg. Vurderingen blir gjort etter et kredittopplysninger er innhentet. Sjekk din egen totale gjeld i Gjeldsregisteret.

Løpetid er den tidsperioden som lånet skal tilbakebetales på.

Å ha en medlåntaker innebærer at man tar opp et lån sammen med en annen. Det vil si at flere personer er ansvarlig for at lånet tilbakebetales. Å ha med en medlåntaker, kan ofte øke muligheten for å få innvilget et lån.

Oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger er pålagt namsmannen. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav. En tvangsforretning kan bli utført av namsmannen for å gi kreditor sikkerhet for krav denne måtte ha mot en skyldner.

Nominell rente er grunnrenten på et lån, og inkluderer ikke kostnader for gebyrer. Ofte er det denne renten det reklamers med, men vil du beregne dine faktiske utgifter er det den effektive renten du skal se på.

Et omstartslån er et lån som lar deg begynne med blanke ark når du har havnet i økonomisk uføre. Omstartslånet tar sikkerhet i bolig og brukes for å betale gjeld og andre utestående pengekrav, som betalingsanmerkninger og inkassovarsler.
Les mer om omstartslån

Pant, i forbindelse med lån, viser til en sikkerhet for økonomiske krav. Dette kan eksempelvis være bil, bolig eller hytte.

Kortfattet utskrift fra grunnboken som viser hvem som er registrert som eier og hvilke pengehefter som er tinglyst på en eiendom eller borettslagsandel.

Pantedokument er et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel (bolig/fritidsbolig) som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse.

Det er viktig å ha kontroll over sin personlige økonomi, og det har du når du har god oversikt over inntekter og utgifter og ikke bruker mer enn det du tjener.

Rente er kostnaden for å låne penger, det vil si det ekstra en låntaker må betale til långiver for å få låne pengene.

Regionsperre er en sperre du kan legge på kredittkortet ditt for å forhindre bruk av kortet i land og regioner du ønsker. Dette er en god måte å forhindre svindel, men husk å oppheve sperren før du skal ut på reise!

Refinansiering av lån innebærer å ta et større lån for å betale ned andre mindre lån. Dette er lurt fordi du kun vil betale gebyrer på et lån, og du ofte får gunstigere vilkår som lavere rente og lenger nedbetalingstid. Bare husk at summen på gjelden din ikke blir mindre, men siden renten din kan bli lavere og du betaler mindre i gebyrer, så vil totalkostnaden likevel bli lavere.

Rentefradrag er et fradrag du får på skatten for renter på lån, og skal føres opp i skattemeldingen.

Rentefri betalingsutsettelse er en periode fra kjøp til du betaler kredittkortgjelden din som løper uten at du må betale renter.

Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Selve avdraget på beløpet er konstant gjennom perioden, men selve rentedelen av lånet er variabelt.

En vurdering av en takstmann på hva en bolig kan bli solgt for i et normalmarked. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn takst.

Autorisert person som vurderer en eiendomstilstand og verdi.

Terminbeløp er den summen du betaler på lånet hver termin. Oftest er det 12 låneterminer i året, men du kan også ha 4 (kvartal) eller 2 (halvår) låneterminer.

Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og gavedisposisjoner, samt ektepakter. De viktigste avtalene som er gjenstand for tinglysing, er kjøpekontrakter og skjøter (dokumenter som overfører eiendomsrett til fast eiendom) og pantobligasjoner (gjeldsbevis som er sikret med pant i fast eiendom).

Tvangssalg er et ord folk har blandede følelser til, i hovedsak i negativ forstand da det er noe mange har opplevd eller lever i frykt for å oppleve. For noen andre derimot forbindes ordet med mulighet for røverkjøp av eiendeler til personer som ikke klarer å gjøre opp for seg.
Et tvangssalg av boligen kan oppstå dersom du ikke har betalt renter eller avdrag på boliglån som er pantesikret i huset. Før tvangssalg blir en realitet er det normalt en lengre prosess.
Les mer

En verdivurdering utføres av en eiendomsmegler. Du får et skriftlig dokument som oppsummerer og fastsetter verdivurdering av eiendommen etter meglers befaring.

Når du søker om refinansiering, vil du motta en utbetalingsfullmakt sammen med lånepapirene. Dette er et dokument som gir banken rett til å nedbetale dine gamle lån, og samle alt i ett lån hos denne banken.

Kontakt din finansrådgiver i dag!

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en av våre dyktige rådgivere, kan du gjøre dette ved å enten ringe oss direkte via knappen under eller ta kontakt via skjemaet.

Vi garanterer at du blir ringt tilbake eller kontaktet via skjema innen 24 timer etter din forespørsel.

98 68 77 71

Vi ringer deg!